تفسیر المیزان قرآن کریم

تفسیر المیزان قرآن کریم

تفسیر سوره ی بقره(آیات234تا237)

گلتفسیر آیات234تا237سوره ی مبارکه ی بقره گل

گل از کتاب گرانقدر تفسیر المیزان گل

گل نوشته ی علامه محمدحسین طباطبایی گل

گل  (رحمة الله تعالی علیه) گل

گل به نقل از نرم افزار قرآنی سلیم گل

 گلگلگل

گلترجمه آیاتگل

 

 

کسانی از شما که بمیرند و همسرانی به جا گذارند، زنان چهار ماه و ده روز، به انتظار بمانند و چون به مدت خویش رسیدند آنچه به شایستگی درباره خویش کنند، گناهی بر شما نیست که خدا از آنچه می‏کنید آگاه است (234).

آنچه درباره خواستگاری زنان به اشاره می‏گوئید یا در دل خویش نهان می‏کنید، گناهی بر شما نیست، خدا می‏داند که شما یادشان خواهید کرد ولی با آنها قرار آمیزش سری نبندید، مگر آنکه سخنی شایسته گوئید، و نیز قصد بستن عقد زناشوئی نکنید تا از عده در آیند و بدانید که خدا بر آنچه در دلهای شما است آگاه است، از او بترسید و بدانید که خدا آمرزنده و بردبار است (235).

اگر زنان را طلاق دادید قبل از اینکه به آنان دست زده باشید و مهری هم برایشان معین نکرده‏اید گناهی بر شما نیست ولی باید از بهره‏ای شایسته، که در خور نیکوکاران است بهره‏ورشان کنید، توانگر به اندازه خویش و تنگدست به اندازه خودش (236).

و اگر پیش از آنکه به زنان دست بزنید طلاقشان دادید و مهری برای آنها مقرر داشته‏اید، نصف آنچه مقرر داشته‏اید باید بدهید مگر آنکه گذشت کنند یا آنکه گره زناشوئی به دست او است گذشت کند و گذشت کردن شما به پرهیزکاری نزدیکتر است، بزرگواری را میان خودتان فراموش نکنید که خدا به آنچه می‏کنید بینا است (237).

 

گلتفسیر آیاتگل

 

و الذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا کلمه توفی به معنای میراندن است، وقتی گفته می‏شود خدای تعالی فلانی را توفی کرد، معنایش این است که او را میراند، پس خدا متوفی است، (به کسر فاء) و او (شخص مرده) متوفی (به فتح فاء) است: متوفی اسم فاعل و متوفی اسم مفعول است و کلمه یتوفون فعل مجهول است یعنی فعلی است که حالت اسم مفعولی را بیان می‏کند و کلمه یذرون مانند کلمه یدعون فعل مضارعی است که از ماده آن دو فعل ماضی مشتق نشده است، و معنای هر دو رها کردن و ترک نمودن است، و منظور از کلمه عشره ده روز است که چون از ظاهر کلام پیدا بود کلمه روز را ذکر نفرمود.

فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف...مراد از بلوغ أجل تمام شدن مدت عده است، و جمله: فلا جناح...کنایه است از دادن اختیار به زنان در کارهایی که می‏کنند، پس اگر خواستند ازدواج کنند می‏توانند، و خویشاوندان میت نمی‏توانند او را از این کار باز بدارند به استناد اینکه در فامیل ما چنین چیزی رسم نیست.

زیرا اینگونه عادات که اساسش جاهلیت و کوری و یا بخل و یا حسد است نمی‏تواند حق زن را از او سلب کند، چون...

 

بقیه در ادمه ی مطلب...گل

ادامه مطلب   
نویسنده : علی مهدوی ; ساعت ٥:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳٠


تفسیر سوره ی بقره(آیات231تا233)

تفسیر آیات231تا233سوره ی مبارکه ی بقره

 از کتاب گرانقدر تفسیر المیزان

 نوشته ی علامه محمدحسین طباطبایی

  (رحمة الله تعالی علیه)

 به نقل از نرم افزار قرآنی سلیم

 

ترجمه آیات

 

و چون زنان را طلاق دادید و بسر آمد مدت خویش رسیدند به شایستگی نگاهشان دارید، و یا به شایستگی رها کنید، و زنها را برای ضرر زدن نگاهشان ندارید که ستم کنید، هر کس چنین کند به خویش ستم کرده است، آیت‏های خدا را به مسخره نگیرید نعمت خدا را بر خویشتن با این کتاب و حکمت که بر شما نازل کرده و به وسیله آن پندتان می‏دهد و از خدا بترسید و بدانید که خدا به هر چیز دانا است (231).

و چون زنان را طلاق دادید و به مدت خویش رسیدند، منعشان نکنید که با شوهران خود به شایستگی به همدیگر رضایت داده‏اند زناشوئی کنند، هر که از شما به خدا و روز جزا ایمان دارد از این اندرز می‏گیرد، این برای شما بهتر و پاکیزه‏تر است خدا می‏داند و شما نمی‏دانید (232).

مادران، فرزندان خویش را دو سال تمام شیر دهند، برای کسی که می‏خواهد شیر دادن را کامل کند و صاحب فرزند خوراک و پوشاک آنها را به شایستگی عهده‏دار است هیچکس بیش از توانش مکلف نمی شود، هیچ مادری به سبب طفلش زیان نبیند و نه صاحب فرزند، به سبب فرزندش، وارث نیز مانند این را بر عهده دارد اگر پدر و مادر به رضایت و مشورت هم خواستند طفل را از شیر بگیرند گناهی بر آنان نیست و اگر خواستید برای فرزندان خود دایه بگیرید، اگر فردی را که در نظر می‏گیرید به شایستگی به او حقی بدهید گناهی بر شما نیست، از خدا بترسید و بدانید که خدا بینای اعمال شما است (233).

 

تفسیر آیات

 

و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن تا جمله، لتعتدوا مراد از بلوغ أجل رسیدن و مشرف شدن بر انقضای عده است، چون کلمه بلوغ همانطور که در رسیدن به هدف استعمال می‏شود همچنین در رسیدن به نزدیکی‏های آن نیز بکار می‏رود، دلیل بر اینکه منظور از بلوغ اشراف است.

جمله: فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف...است، چون می‏فرماید: بعد از این بلوغ مخیر هستید بین اینکه همسر را نگه دارید، و یا رها کنید، و ما می‏دانیم بعد از تمام شدن عده دیگر چنین اختیاری نیست، و در جمله و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا...از رجوع به قصد اذیت و ضرر نهی کرده، همچنانکه از رها کردن با ندادن مهر (در غیر خلع و رضایت همسر) نهی فرموده و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه...این آیه اشاره است به حکمت نهی از امساک به قصد ضرر، و حاصلش این است که ازدواج برای تتمیم سعادت زندگی است، و این سعادت تمام نمی‏شود مگر با...

 

بقیه در ادامه ی مطلب...

 

ادامه مطلب   
نویسنده : علی مهدوی ; ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳٠


تفسیر سوره ی بقره(آیات225تا230)

تفسیر آیات225تا230سوره ی مبارکه ی بقره

 از کتاب گرانقدر تفسیر المیزان

 نوشته ی علامه محمدحسین طباطبایی

  (رحمة الله تعالی علیه)

 به نقل از نرم افزار قرآنی سلیم

ترجمه آیات

 

 

خدا شما را به سوگندهای بیهوده‏تان بازخواست نمی‏کند ولی به آنچه دلهایتان مرتکب شده مؤاخذه می‏نماید، و خدا آمرزنده و بردبار است (225).

آنانکه سوگند میخورند که تا ابد از زنان خود دوری کنند، تنها چهار ماه مهلت دارند، اگر برگشتند خدا آمرزنده و رحیم است (226).

و اگر تصمیم بر طلاق گرفتند باز هم مجرم شناخته نمی‏شوند و خدا شنوا و دانا است (و اما اگر نه طلاق دهند و نه حق زنان را که از آن جمله نزدیکی با ایشان است بدهند مجرمند) (227).

زنان طلاق گرفته، تا سه پاکی منتظر بمانند و اگر به خدا و روز جزا ایمان دارند روا نیست چیزی را که خدا در رحم‏هایشان خلق کرده، نهان دارند، و اما شوهرانشان اگر سر اصلاح دارند در رجوع به ایشان در عده طلاق سزاوارترند زنان را نیز مانند وظائفشان حقوق شایسته است و مردان را بر آنان مرتبتی و برتری هست و خدا عزیز و حکیم است (228).

طلاق دو بار است و پس از دو بار یا نگهداری به شایستگی و یا رها کردن با احسان و شما را نرسد که چیزی از آنچه به زنان داده‏اید بگیرید، مگر آنکه بدانید که حدود خدا را بپا نمی‏دارند، که در این صورت در آنچه زن به عوض خویش دهد گناهی بر آنان نیست، این حدود خدا است، از آن تجاوز نکنید و کسانی که از حدود خدا تجاوز کنند، ستمکارانند (229).

و اگر بار دیگر زن را طلاق داد، دیگر بر او حلال نیست تا با شوهری غیر او نکاح کند اگر طلاقش داد و شوهر قبلی و زن تشخیص دادند که حدود خدا را بپا میدارند، باکی بر آنان نیست که به یکدیگر باز گردند، این حدود خداست که برای گروهی که دانا هستند بیان می‏کند (230).

 

تفسیر آیات

 

لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم... لغو از کارهایی است که اثری به دنبال نداشته باشد، و معلوم است که اثر هر چیزی به خاطر اختلاف متعلقات و جهاتش مختلف می‏شود، سوگند هم اثری از جهت لفظش دارد، و هم اثر دیگری از این جهت دارد که گفتار آدمی را تاکید می‏کند، و اثر سومش از این جهت است که خود عقد و پیمانی است، و نیز اثر دیگری دارد از حیث مخالفت و شکستن آن، و همچنین از جهات دیگر آثار دیگری دارد، الا اینکه چون در آیه شریفه مقابله شده میان عدم مؤاخذه بر سوگند لغو، و مؤاخذه بر آثار سوئی که هر گناهی و مخصوصا سوگند لغو، در دلها باقی می‏گذارد، لذا به نظر می‏رسد که مراد از سوگند لغو، آن سوگندی باشد که هیچ اثری در قصد صاحب سوگند نداشته باشد، سوگندهای بیهوده‏ای است که صاحبش نمی‏خواهد به وسیله آن عقدی و پیمانی ببندد، و به اصطلاح فارسی زبانها، تکیه کلامی است که بعضی به آن عادت کرده‏اند، و مرتب میگویند، آره و الله، نه و الله.

و کلمه کسب به معنای جلب منفعت به وسیله سعی و عمل است، با صنعت و یا حرفه و یا زراعت و امثال آن، و این کلمه در اصل...

 

بقیه در ادامه ی مطلب..

ادامه مطلب   
نویسنده : علی مهدوی ; ساعت ٥:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳٠


تفسیر سوره ی بقره(آیات220تا224)

تفسیر آیات220تا224سوره ی مبارکه ی بقره

 از کتاب گرانقدر تفسیر المیزان

 نوشته ی علامه محمدحسین طباطبایی

  (رحمة الله تعالی علیه)

 به نقل از نرم افزار قرآنی سلیم

ترجمه آیات

 

 

هم درباره دنیا تفکر کنید و هم درباره آخرت و از تو مساله ایتام را می‏پرسند بگو اصلاح امور آنان بهتر است از رها کردن آنان از ترس اینکه مبادا از مال آنان بطرف شما آید و اگر با آنان اختلاف کنید برادران شمایند و خدا مفسد شما را از مصلحتان می‏شناسد و اگر خدا می‏خواست شما را به مشقت می‏انداخت (220).

با زنان مشرک ازدواج مکنید تا ایمان آورند و یک کنیز با ایمان بهتر است از خانمی مشرک هر چند آن خانم مورد شگفت و خوشایندتان باشد و با مردان مشرک ازدواج مکنید تا ایمان آورند که یک برده مؤمن از آقائی مشرک بهتر است هر چند که مورد شگفت و خوشایند شما باشد آری مشرکین شما را به سوی آتش دعوت می‏کنند و خدا به سوی جنت و مغفرتی به اذن خود می‏خواند و آیات خود را برای مردم بیان می‏کند تا شاید متذکر شوند (221).

از تو از مساله حیض می‏پرسند بگو آن آزاری است برای زنان پس باید که از زنان در حال حیض کناره گیری کنید و با ایشان نزدیکی جنسی ننمائید تا وقتی که پاک شوند پس همینکه غسل کردند می‏توانید آنطور که خدا دستورتان داده با ایشان نزدیکی کنید که خدا مردم تائب را دوست می‏دارد و آنهائی را هم که در پی پاک شدن هستند دوست می‏دارد (222).

زنان شما کشتزار شمایند از هر طرف خواستید به کشتزار خود درآئید و در صدد پدید آوردن یادگاری و نسلی برای خود برآئید و از خدا پروا کنید و بدانید که شما او را دیدار خواهید کرد و مؤمنین را بشارت ده (223).

 خدا را در معرض سوگندهای خود قرار ندهید و سوگند او را مانع از پرهیزکار بودن و اصلاح بین مردم نسازید که خدا شنوا و دانا است (224).

 

تفسیر آیات

 

و یسئلونک عن الیتامی، قل اصلاح لهم خیر این آیه شریفه اشعار بلکه دلالت دارد بر نوعی تخفیف و تسهیل، چون اول اجازه خلط و آمیزش با ایتام را می‏دهد، بعدا می‏فرماید و اگر خدا خواست کمکتان می‏کند، و از این تعبیر معلوم می‏شود که مسلمانان قبلا تشدیدی از خدا نسبت به امر ایتام شنیده بودند، که مایه تشویش و اضطراب دلهاشان می‏شده، و همین اضطراب وادارشان کرده که از امر ایتام سؤال کنند، و واقع هم همینطور بوده، چون آیاتی شدید اللحن در امر ایتام نازل شده بود، مانند آیه: ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، انما یاکلون فی بطونهم نارا، و سیصلون سعیرا و آیه:  و آتوا الیتامی اموالهم، و لا تتبدلوا الخبیث بالطیب، و لا تاکلوا اموالهم الی اموالکم، انه کان حوبا کبیرا.

که در اولی خوردن مال یتیم را خوردن آتش، و در دومی خوردن خبیث و جرمی کبیر خوانده.

پس از ظاهر امر چنین بر می‏آید که آیه مورد بحث بعد از آیات سوره نساء نازل شده، و با این معنا آن روایاتی که در شان نزول آیه وارد شده...

بقیه در ادامه ی مطلب...

 

ادامه مطلب   
نویسنده : علی مهدوی ; ساعت ٥:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳٠


تفسیر سوره ی بقره(آیات216تا219)

تفسیر آیات216تا219سوره ی مبارکه ی بقره

 از کتاب گرانقدر تفسیر المیزان

 نوشته ی علامه محمدحسین طباطبایی

  (رحمة الله تعالی علیه)

 به نقل از نرم افزار قرآنی سلیم

ترجمه آیات

 

 

 

قتال بر شما واجب شده در حالی که آن را مکروه می‏دارید و چه بسا چیزها که شما از آن کراهت دارید در حالی که خیرتان در آن است و چه بسا چیزها که دوست می‏دارید در حالی که شر شما در آن است و خدا خیر و شر شما را می‏داند و خود شما نمی‏دانید (216).

از تو از ماه حرام و قتال در آن می‏پرسند بگو قتال در ماه حرام گناهی بزرگ است ولی جلوگیری مشرکین از راه خدا و کفر به آن و جلوگیریشان از رفتن شما به مسجد الحرام و بیرون کردنشان مؤمنین را از آنجا نزد خدا گناه بزرگتری است چون فتنه است و فتنه جرمش از قتل بزرگتر است و این مشرکین لایزال با شما قتال می‏کنند به این امید که اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند و هر کس از شما از دین خود برگردد و در حال کفر بمیرد اینگونه افراد اعمال نیکشان بی‏اجر شده در دنیا و آخرت از آن بهره‏مند نمی‏شوند و آنان اهل جهنم و در آن جاویدانند (217).

کسانی که ایمان آوردند و کسانی که مهاجرت کردند و در راه خدا جهاد نمودند آنان امیدوار رحمت خدا باشند که خدا غفور و رحیم است (218).

از تو حکم شراب و قمار را می‏پرسند بگو در آن دو گناهی است بزرگ و منافعی است برای مردم اما اثر سوء آندو در دلها بیش از منافع صوری آنها است و نیز از تو می‏پرسند چه تعداد انفاق کنند؟ بگو حد متوسط را خدا اینچنین آیات را برایتان بیان می‏کند تا شاید تفکر کنید (219).

 

تفسیر آیات

 

کتب علیکم القتال و هو کره لکم...کتابت همانطور که مکرر گذشت ظهور در واجب شدن دارد، البته اگر کلام در زمینه تشریع باشد، و امام اگر زمینه کلام تکوین باشد، و در چنین زمینه‏ای مثلا بفرماید: (کتب الله)، آن وقت معنای راندن قضا را می‏دهد.

و چون زمینه گفتار مساله تشریع است کلمه (کتب) معنای (واجب شد) را می‏دهد، پس آیه دلالت دارد بر اینکه جنگ و قتال بر تمامی مؤمنین واجب است، چون خطاب متوجه مؤمنین شده، مگر کسانی که دلیل آنها را استثنا کرده باشد، مانند آیه: لیس علی الاعمی حرج و لا علی الاعرج حرج، و لا علی المریض حرج و آیات و ادله دیگر.

و در آیه مورد بحث نفرمود: (کتب الله) خدا بر شما واجب کرد، بلکه فرمود (کتب) بر شما واجب شد، و این بدان جهت است که در ذیل آن دارد (و هو کره لکم)، و در چنین مقامی نام خدا بردن و فاعل را معرفی کردن نوعی هتک حرمت خداست، و تعبیر به صیغه مجهول نام خدای عز اسمه را از سبکی و استخفاف حفظ می‏کند، چون در آیه فرمانی صادر شده که مورد کراهت مؤمنین است.

و کلمه (کره) به ضمه کاف به معنای مشقتی است که...

 

بقیه در ادامه ی مطلب...

ادامه مطلب   
نویسنده : علی مهدوی ; ساعت ٥:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳٠


تفسیر سوره ی بقره(آیات211تا215)

گلتفسیر آیات211تا215سوره ی مبارکه ی بقره گل

گل از کتاب گرانقدر تفسیر المیزان گل

گل نوشته ی علامه محمدحسین طباطبایی گل

گل  (رحمة الله تعالی علیه) گل

گل به نقل از نرم افزار قرآنی سلیم گل

گلگلگل

ترجمه آیاتگل

 

 

 

از بنی اسرائیل بپرس چه قدر آیت‏های روشن برایشان آوردیم (آنها خواهند گفت: که) هر کس نعمت خدا را بعد از آنکه در اختیارش قرار گرفت تغییر دهد باید بداند که خدا در عقاب شدید است (211).

زندگی دنیا در نظر کسانی که کافر شدند زینت داده شده و بهمین جهت کسانی را که ایمان آوردند مسخره می‏کنند در حالی که مردم با تقوا در روز قیامت فوق آنانند و خدا هر که را بخواهد بدون حساب روزی می‏دهد (212).

مردم قبل از بعثت انبیاء همه یک امت بودند خداوند به خاطر اختلافی که در میان آنان پدید آمد انبیائی به بشارت و انذار برگزید و با آنان کتاب را به حق نازل فرمود تا طبق آن در میان مردم و در آنچه اختلاف کرده‏اند حکم کنند این بار در خود دین و کتاب اختلاف کردند و این اختلاف پدید نیامد مگر از ناحیه کسانی که اهل آن بودند و انگیزه‏شان در اختلاف حسادت و طغیان بود در این هنگام بود که خدا کسانی را که ایمان آوردند در مسائل مورد اختلاف به سوی حق رهنمون شد و خدا هر که را بخواهد به سوی صراط مستقیم هدایت می‏کند (213).

آیا به دستوری که دادیم که همگی داخل در سلم شوید عمل می‏کنید و از اختلاف دست بر می‏دارید یا نه بلکه می‏پندارید بدون اینکه آنچه بر سر اقوام و ملل گذشته از مصائب درونی و برونی بیامد بر سر شما آید داخل بهشت شوید؟ نه ممکن نیست شما نیز مانند آنها امتحان خواهید شد آنها آنچنان آزمایش سختی شدند که دچار تزلزل گشته حتی رسول و مؤمنین گفتند: پس نصرت خدا چه وقت است آنگاه به ایشان گفته شد: آگاه باشید که نصرت خدا نزدیک است (214).

از تو می‏پرسند: چه انفاق کنند بگو (اولا باید می‏پرسیدید که به چه کسی انفاق کنیم در ثانی می‏گوئیم) هر چه انفاق می‏کنید به والدین و خویشاوندان و ایتام و مساکین و در راه ماندگان انفاق کنید و از کار خیر هر چه به جای آرید بدانید که خدا به آن دانا است (215).

 

گلتفسیر آیاتگل

 

سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیة...این آیه می‏خواهد آن وعیدی که در آیه: فان زللتم من بعد ما جائتکم البینات، فاعلموا ان الله عزیز حکیم بود، و می‏فرمود: مخالفین را به أخذ عزیزی مقتدر خواهد گرفت، تثبیت کند.

می‏فرماید: این بنی اسرائیل در پیش روی شما هستند، و این امتی است که خدای تعالی کتاب و حکم و نبوت و ملکشان داد، و از طیبات روزیشان کرد، و از سایر امت‏های معاصرشان برتریشان داده بود، از ایشان بپرس که چقدر آیت روشن و معجزات هویدا برایشان فرستادیم، و خوب در وضعشان بنگر، که چه بودند، و چه شدند؟ و در آخر کلمات را از جائی که داشت تغییر داده و تحریف کردند، و به خاطر دشمنی که با هم داشتند در قبال خدا و آیاتش و کتابش اموری دیگر از پیش خود ساختند، و خدا به خاطر شرکی که در ایشان پیدا شد به شدیدترین وضعی عقابشان کرد، و دچار اختلاف و تشتت آرائشان ساخت، تا یکدیگر را جویدند و آقائیشان از دست برفت، و سعادتشان تباه شد، و دچار عذاب ذلت و مسکنت در دنیا و...

بقیه در ادامه ی مطلب...گل

ادامه مطلب   
نویسنده : علی مهدوی ; ساعت ٥:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳٠


تفسیر سوره ی بقره(آیات203تا210)

گلتفسیر آیات203تا210سوره ی مبارکه ی بقره گل

گل از کتاب گرانقدر تفسیر المیزان گل

گل نوشته ی علامه محمدحسین طباطبایی گل

گل  (رحمة الله تعالی علیه) گل

گل به نقل از نرم افزار قرآنی سلیمگل

گلگلگل

گلترجمه آیاتگل

 

 

و خدا را در ایام معدود یازده و دوازده و سیزدهم را یاد آرید حال اگر کسی خواست عجله کند و بعد از دو روز برگردد گناهی نکرده و اگر هم کسی خواست تاخیر اندازد گناه نکرده و همه اینها در خصوص مردم با تقوا است و لذا از خدا بترسید و بدانید که شما همگی به سوی او محشور خواهید شد (203).

و پاره‏ای از مردم، منافق و سالوسند که وقتی سخن از دین و صلاح و اصلاح می‏کنند تو را به شگفت می‏آورند و خدا را گواه می‏گیرند که آنچه می‏گویند مطابق آن چیزی است که در دل دارند و حال آنکه سرسخت‏ترین دشمنان دین و حقند (204).

(به شهادت اینکه) وقتی بر می‏گردند (و یا وقتی به ولایت و ریاستی می‏رسند) با تمام نیرو در گستردن فساد در زمین می‏کوشند و به مال و جانها دست می‏اندازند با اینکه خدا فساد را دوست نمی‏دارد (205).

و وقتی به ایشان گفته می‏شود از خدا بترس دستخوش آن غروری می‏شوند که گناه در دلشان ایجاد کرده و تنها درمان دردشان جهنم است که بد قرارگاهی است (206).

و بعضی دیگرند که جان خود را در برابر خوشنودی‏های خدا می‏فروشند و خدا نسبت به بندگان رؤوف است (207).

ای کسانی که ایمان آورده‏اید بدون هیچ اختلافی همگی تسلیم خدا شوید و زنهار گامهای شیطان را پیروی مکنید که او برای شما دشمنی آشکار است (208).

پس اگر بعد از این همه آیات روشن که برایتان آمد داخل در سلم نگردید و باز هم پیروی گامهای شیطان کنید بدانید که خدا غالبی شکست ناپذیر و حکیمی است که هر حکمی درباره شما براند به مقتضای حکمت می‏راند (209).

(راستی حرف حسابی اینان چیست) آیا انتظار این را دارند که خدا و ملائکه بر ابرها سوار شده نزد آنان بیایند (یعنی عذاب خدا به وسیله ابرهای ویرانگر بیاید) و تکلیفشان یکسره شود؟ با اینکه سرنوشت‏ها معین شده و بازگشت امور همه به خدای تعالی است (210).

 

گلتفسیر آیاتگل

 

و اذکروا الله فی ایام معدودات ایام معدودات همان ایام تشریق یعنی یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذی الحجة است دلیل بر اینکه مراد ایام بعد از دهه ذی الحجه است این است که حکم یادآوری خدا در ایام معدودات را بعد از فراغ از بیان اعمال حج ذکر فرمود، و دلیل بر اینکه مراد سه روز بعد از دهه ذی الحجه است، این است که دنبالش می‏فرماید: فمن تعجل فی یومین...، چون تعجیل در دو روز وقتی فرض دارد که ایام سه روز باشد، یک روز روز کوچ باشد، و در دو روز هم عجله کند، این می‏شود سه روز، و اتفاقا در روایات هم ایام معدودات به همین سه روز که گفتیم تفسیر شده است.

فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه، و من تاخر فلا اثم علیه لمن اتقی...کلمه (لا) نفی جنس می‏کند، پس اینکه در هر دو جا فرمود: (لا اثم علیه) جنس اثم و گناه را از حاجی نفی می‏کند، و هیچگونه قیدی هم در کلام نیاورده، و اگر مراد این بود که بفهماند در تعجیل به تنهائی اثم نیست و یا در تاخیر به تنهائی اثم نیست لازم بود جمله را به آن مقید کند و بفرماید: (لا اثم علیه فی التعجیل) و یا (لا اثم علیه فی التاخیر).

در نتیجه معنای آیه این می‏شود: کسی که عمل حج را تمام کرده، گناهانش بخشوده شده است، چه اینکه...

بقیه در ادامه ی مطلب...گل

ادامه مطلب   
نویسنده : علی مهدوی ; ساعت ٥:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳٠


طرح ختم قرآن کریم

قرآن

گلبسم الله الرحمن الرحیمگل

گلسلام بر شما دوستان عزیز،شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام، و با تبریک ماه رمضان، این ماه خجسته، از همه ی شما دعوت می کنیم تا در طرح ختم قرآن کریم در نیمه ی دوم ماه رمضان امسال شرکت کنید. این طرح برای سلامتی و تعجیل در فرج حضرت صاحب الزمان ارواحنا لتراب مقدمه الفداء انجام می پذیرد. در صورت تمایل لطفا نام خود و یا نام مستعارتان را همراه با جزء انتخابی برای قرائت برای ما مشخص کنید تا شما هم در این طرح زیبا شریک باشید.یا علی،التماس دعاگل

جزء 1: استاذنا / جزء 2: انتخاب نشده / جزء 3: انتخاب نشده /جزء 4: انتخاب نشده/جزء 5: انتخاب نشده/جزء 6: انتخاب نشده/جزء 7: انتخاب نشده/جزء 8:  متمسّک/جزء 9: صادق/جزء 10: انتخاب نشده/جزء 11: انتخاب نشده/جزء 12: انتخاب نشده/جزء 13: انتخاب نشده/جزء 14: انتخاب نشده/جزء 15: انتخاب نشده/جزء 16: علی/جزء 17: علی/جزء 18: علی/جزء 19: انتخاب نشده/جزء 20: محمد/جزء 21: انتخاب نشده/جزء 22: انتخاب نشده/جزء 23: انتخاب نشده/جزء 24: انتخاب نشده/جزء 25: انتخاب نشده/جزء 26: انتخاب نشده/جزء 27: کبری/جزء 28:شیدای یار/جزء 29: انتخاب نشده/جزء 30: استاذنا گل


گلاجر شما با حضرات معصومین علیهم السلامگل

گلهر جزء حدود 20 صفحه است و اگر شما دوست عزیز فکر می کنی که برایتان زیاد است می توانی نیم جزء را هم انتخاب کنی،مثلا مشخص کنی که نیمه ی اول جزء14 را قرائت می کنی،فکر نمی کنم خواندن حدود10 یا 20 صفحه از قرآن در حدود 2 هفته کار چندان مشکلی باشد.گل

گلدر هر صورت خدا از شما قبول کند،تقدیم به یوسف زهرا علیهما السلامگل

  
نویسنده : علی مهدوی ; ساعت ٦:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٤


حق و حضرت علی علیه السلام

حکمت 184نهج البلاغه ویژگى هاى اعتقادى امام [علیه السلام] (اخلاقى)

وَ قَالَ [علیه السلام] مَا شَکَکْتُ فِى الْحَقِّ مُذْ أُرِیتُهُ .

و درود خدا بر او ، فرمود : از روزى که حق براى من نمایان شد، هرگز دچار تردید نشدم!

 

به نقل از : www.aviny.com          التماس دعا

 

علی مع الحق و الحق مع علی حیث دار

علی با حق است و حق با علی است هر جا که باشد

شهادت حیدر کرار،مولی الموحدین امیر المومنین علی علیه السلام بر عشاق نور ولایت علوی تسلیت باد.

یا صاحب الزمان،یا سیدنا،آجرک الله یا مولاه

 

  
نویسنده : علی مهدوی ; ساعت ٤:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٠


شهادت حضرت علی علیه السلام تسلیت باد

شهادت مظلومانه ی  حید کرار ،غیر فرّار،آیة الکبری،نور الهدی،نبا العظیم،سید الوصیین،مولی الموحدین،امیر المومنین، بر خاندان رسالت و ولایت علیهم السلام بالاخص حضرت بقیة الله العظمی ارواحنا لتراب مقدمه الفداء تسلیت باد.

در روز جزا جمله خلقا نامه ی اعمال به کف/دست من و دامان تو ای شاه نجف

التماس دعا ،به خصوص در شب های قدر

در شبهای قدر برای یوسف زهرا (عج)بسیار دعا کنیم،شاید سال دیگر شب قدر و ماه رمضان را درک نکردیم،یا علی


  
نویسنده : علی مهدوی ; ساعت ۱۱:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٧
تگ ها : متفرقه ، اهل بیت


میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام مبارک!

گلمیلاد کریم اهل بیت،سبط اکبر پیمبر،سید شباب اهل الجنة،

گل امام حسن مجتبیگل
 بر خاندان ولایت علیهم السلام و  شیعیان و محبین ایشان مبارک!گل

گلدر این اعیاد و لیالی مقدس به خصوص شب زیبای قدر از حضرات ائمه کمک بجوییم و برای ظهور و سلامتی حضرت صاحب الامر (عج) و نیز برای مومنان و دوستان دعا کنیم.گل

گلالتماس دعاگل


  
نویسنده : علی مهدوی ; ساعت ۱:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٤