شرح احوال آخر الزمان

حدیث زیر در کتاب تفسیر المیزان،در توضیح آیه ی ولایت(انّما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة  و هم راکعون:55مائده) از حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده است و در رابطه با احوال آخر الزمان است:

آیا نمی‏دانی که هر کس منتظر امر ما باشد و بر اذیت‏ها و ترس‏ها که امروز می‏بیند صبر کند، فردا در زمره ما خواهد بود، پس هر زمان دیدی حق مرده و اهلش از بین رفته‏اند و جور و ستم همه جا را فرا گرفته و قرآن کهنه شده و چیزهائی در آن پدید آمده که در آن نیست و دیدی که قرآن طبق هوا و هوسها توجیه و تفسیر می‏شود و دیدی که دین وارونه شده، آنچنانکه کاسه وارونه می‏شود (در نسخه بدل آمده: آنچنان که آب وارونه می‏شود) و دیدی که اهل باطل بر اهل حق آقائی و سروری می‏کنند و دیدی که شر ظاهر گشته و از آن نهی نمی‏شود بلکه از اهل شر دفاع می‏شود و دیدی که فسق علنی شده و مردان با مردان و زنان با زنان اکتفا می‏کنند و دیدی که مؤمن سکوت کرده، چون گفتارش پذیرفته نمی‏شود و دیدی که فاسق دروغ می‏گوید و پذیرفته می‏شود و کسی دروغ و افترای او را رد نمی‏کند و دیدی که صغیر بزرگتران را تحقیر می‏کنند و دیدی که قطع رحم همگانی شده و دیدی که وقتی کسی را به فسق می‏ستایند خود او می‏خندد و سخن گوینده را رد نمی‏کند و دیدی که به پسر همان را می‏دهند که به زن می‏دهند و دیدی که زنان با زنان ازدواج می‏کنند و دیدی که مدح و ثنا بسیار شده و دیدی که مرد مال خود را در غیر راه اطاعت خدا انفاق می‏کند و کسی نیست که او را نهی کند و دست او را بگیرد و دیدی که مردم وقتی مؤمن را می‏بینند که در حال اجتهاد و تلاش است، پناه به خدا می‏برند از اینکه مثل او باشند و دیدی که همسایه، همسایه‏اش را می‏آزارد و کسی نیست جلویش را بگیرد و دیدی که کافر وقتی وضع رقت بار مؤمن را می‏بیند از وضع خود خوشحالی می‏کند و چون فساد را در پهنای زمین گسترده می‏بیند مسرور می‏شود و دیدی که

شرابهای گوناگون علنا نوشیده می‏شود و مردمی بر سفره شراب جمع هستند که از خدای عز و جل هیچ پروائی ندارند و دیدی که امر به معروف زایل شده و دیدی که فاسق در اعمالی که خدا دوست ندارد نیرومند و مورد حمایت و مدح قرار می‏گیرد و دیدی که دارندگان آیات (در نسخه دیگر آمده دارندگان آثار) مورد تحقیر واقع می‏شوند و هر کسی هم آنان را دوست بدارد تحقیر می‏شود و دیدی که راه خیر بسته شده و راه شر باز و پر رهرو است و دیدی که خانه کعبه معطل مانده و مردم از رفتن به زیارت آن نهی می‏شوند و به ترک آن تشویق و مامور می‏گردند و دیدی که هر کس به دیگری میگوید آنچه را که خود نکرده و دیدی که مردان خود را برای مردان چاق می‏کنند و زنان برای زنان (یا خود را آنطور وانمود می‏کنند که نیستند) و دیدی که مرد از راه ما تحت خود روزی به دست می‏آورد و زن از راه فرجش.

و دیدی که زنان برای خود مجالس ترتیب می‏دهند آنچنان که مردان تشکیل می‏دهند و دیدی که در دودمان بنی العباس عمل لواط و زن شدن مردان شایع و علنی گشته و به همین منظور خود را خضاب می‏کنند و شانه می‏زنند آنچنان که زنان برای شوهر خود شانه می‏زنند و مردان مالها به خاطر فروج خود خرج می‏کنند و چند نفر بر سر یک مرد تنازع می‏کنند و بر سر او، این علیه آن دیگری و آن علیه این غیرت به خرج می‏دهد.

و دیدی که صاحب مال محترم‏تر از مؤمن است و ربا علنی معامله می‏شود و کسی سرزنش نمی‏کند و دیدی که زنان به خاطر دادن زنا ستایش می‏شوند و زن شوهرش را در عمل لواط با مردی دیگر کمک و همکاری می‏کند و دیدی که در نظر اکثریت مردم بهترین خانواده‏ها آن خانواده‏ای است که زنان را بر کار فسق کمک می‏کنند.

و دیدی که مؤمن همواره در اندوه و تحقیر شده و خوار است و دیدی که بدعت‏ها و زنا علنی شده و مردم را دیدی که با شاهدی که به دروغ شهادت می‏دهد به یکدیگر تجاوز می‏کنند و دیدی که حرام حلال و حلال تحریم شده است و دیدی که هر کس دین را با رأی و نظر خود برای خود توجیه می‏کند و کتاب خدا و احکامش تعطیل شده.

و دیدی که در ارتکاب گناه از تاریکی شب استفاده نمی‏شود بلکه در روز روشن گناه می‏کنند و دیدی که مؤمن جز با قلبش نمی‏تواند منکر را انکار کند و دیدی که مال بسیار هنگفت در راه خشم الهی خرج می‏شود و دیدی که والیان ولایت و سرپرستی مردم را قباله کسی بدانند که قدرتش بیشتر است و دیدی که محرم به محرم خود اکتفا کند و با او ازدواج نماید و دیدی که مردم به صرف تهمت و بر اساس مظنه کشته می‏شوند و دیدی که مردم بر سر عشق ورزیدن به یک پسر با یکدیگر به ملاک غیرت می‏ستیزند و حتی بر سر این عشق جان و مال فدا می‏کنند.

و دیدی که مردم کسی را که شهوت خود را با رفتن نزد زنان خاموش می‏کند سرزنش می‏نمایند و دیدی که مرد با زنا دادن همسرش پول در می‏آورد و زندگی می‏کند با علم به اینکه او زنا می‏دهد و حتی بر این کار او نظارت دارد و دیدی که زن قاهر و مسلط بر شوهرش می‏شود و بر خلاف میل او کارها می‏کند و علیه او پولها خرج می‏کند و دیدی که مرد همسر و دختر - کنیز - خود را کرایه می‏دهد و به طعام و نوشیدنی پست راضی می‏شود و اگر دیدی که سوگند به دروغ به خدای عز و جل بسیار و شایع شده و دیدی که قمار علنی و آشکار گشته و دیدی که شراب علنا فروخته می‏شود و کسی از آن منع نمی‏کند و دیدی که زنان مسلمان ناموس خود را به اهل کفر می‏دهند.

و دیدی که لهو و لعب و رقص و آوازه‏خوانی علنی شده، مسلمانان از آن عبور می‏کنند و احدی، احدی را منع نمی‏کند و احدی جرأت بر منع آن ندارد و دیدی که افراد شریف و آبرومند به وسیله کسانی که از قدرت آنان می‏ترسند توهین شده و خوار می‏شوند و دیدی که نزدیک‏ترین افراد به درگاه والیان آن کسی است که با بد گوئی به ما اهل بیت آن والیان را مدح می‏گویند و دیدی که شنیدن صوت قرآن بر مردم سنگینی می‏کند و در مقابل شنیدن آوازهای باطل برایشان آسان و خفیف است.

و دیدی که همسایه را از ترس زبانش احترام می‏کنند و دیدی که راستگوترین مردم دروغ سازانند و دیدی که شر علنی و بازار سخن چینی رایج شده و دیدی که بغی و ستم آشکار گشته و دیدی که غیبت کردن نوعی ملاحت و خوش اخلاقی تلقی می‏شود و مردم یکدیگر را به خاطر آن بشارت می‏دهند و دیدی که حج و جهاد جنبه غیر خدائی به خود می‏گیرد و دیدی که سلطان به خاطر کافر، مؤمن را توهین نموده و خوار می‏سازد و دیدی که خرابی بر عمران مسلط شده و دیدی که زندگی یک فروشنده از راه خیانت در کیل و وزن اداره می‏شود و دیدی که خونریزی یک امر آسان و پیش پا افتاده تلقی می‏شود.

و دیدی که اگر کسی به طلب ریاست برمی‏خیزد عوضش تنها دنیا است و خود را مردی بد زبان معرفی می‏کند تا کسی جرأت اعتراض کردن نداشته باشد و نیز امور به او نسبت داده می‏شود و دیدی که به نماز بی اعتنائی می‏شود و دیدی که ثروتمند مال بسیاری نزدش جمع شده و از روزی که مشغول جمع آوری آن شده، زکاتش را نداده و دیدی که میت را از قبرش بیرون می‏کشند و آزارش داده، کفن‏هایش را می‏فروشند و دیدی که هرج و مرج بسیار شده و دیدی که افراد در صبح و عصر مست هستند و هیچ اهتمامی به وضع مردم ندارند و دیدی که با چهار پایان جماع می‏کنند و دیدی که چهار پایان به جان یکدیگر می‏افتند و یکدیگر را پاره می‏کنند.

دیدی که مرد به نماز خانه‏اش می‏رود و بر می‏گردد در حالی که جامه‏هایش را ربوده‏اند و دیدی که دلهای مردم قساوت و چشمهاشان خشک شده و ذکر خدا بر آنان سنگین می‏آید و حرام خواری علنی گشته و بر سر آن از یکدیگر پیشی می‏گیرند و دیدی که نمازگزار اگر به نمازخانه می‏رود برای آن است که خود را به مردم نشان دهد، مردم او را ببینند که نماز می‏خواند و اگر دیدی که فقیه برای غیر هدف دین تفقه می‏کند، یعنی به این منظور فقه می‏خواند که دنیا و ریاست به دست آورد و دیدی که مردم به سوی آن کسی می‏شتابند که غالب باشد و خلاصه هر یک از دو طرف نزاع غلبه کند مردم با او باشند، چه غلبه‏اش حق باشد و چه باطل.

و دیدی که طالب حلال مورد مذمت و سرزنش و طالب حرام مورد مدح و احترام قرار گیرد و دیدی که در دو حرم کعبه و مدینه کارهائی صورت می‏گیرد که خدا دوست نمی‏دارد و هیچکس جلوگیر آنان نیست و حتی بین آنان و آن عمل زشت کسی حائل نمی‏شود و دیدی که در دو حرم شریف ساز و آواز علنی ارتکاب می‏شود و دیدی که افرادی سخن از حق می‏گویند و امر به معروف و نهی از منکر می‏کنند ولی از پای خطابه‏اش کسی برمی‏خیزد در حالی که خود را خیر خواه و دلسوز او می‏داند از در خیر خواهی و نصیحت می‏گوید: خدا از تو نخواسته که این حرف‏ها را بزنی و دیدی که مردم در اقتدای به اهل شر به یکدیگر هم چشمی می‏کنند و دیدی که راههای خیر از رهرو خالی است و احدی به آن راه نمی‏رود.

و دیدی که جنازه را به اهتزاز در می‏آورند و کسی از این عمل ناراحت نمی‏شود و دیدی که هر سالی که می‏گذرد بدعت‏های بیشتری از سال قبل باب شده و شر بیشتری پیدا می‏شود و دیدی که خلق و جمعیت‏ها جز اغنیاء را پیروی نمی‏کنند، دیدی که حاجت محتاج را در برابر مسخره کردن او و خندیدن به او بر آورده می‏کنند و ترحمشان برای غیر رضای خدا است و دیدی که آیات آسمانی الهی رخ می‏دهد ولی کسی از آن نمی‏ترسد و دیدی که مردم با یکدیگر جفت‏گیری می‏کنند، آنطور که چهار پایان می‏کنند و کسی این عمل را زشت ندانسته و اگر زشت بداند از ترس مردم نهی نمی‏کند و دیدی که افراد اموال بسیار در غیر راه خدا انفاق می‏کنند ولی در راه خدا از انفاق مالی اندک مضایقه می‏کنند و اگر دیدی که رنجاندن و عقوق پدر و مادر علنی و خوار شمردن آنان شایع شده و در نظر فرزندان بدترین مردم تلقی می‏شوند، حتی فرزند خوشحال می‏شود از اینکه بر پدر و مادرش تهمت زده شود و دیدی که زنان بر حکومت و سلطنت چیره شده‏اند و بر هر امری که هوا و هوس آنان را تامین کند مسلط گشته‏اند.

و دیدی که فرزندان به پدر و مادر خود افتراء می‏بندند و پدر و مادر خود را نفرین می‏کنند و از شنیدن خبر مرگشان خوشحال می‏شوند و اگر دیدی که وضع به اینجا کشیده که اگر شخصی روزی بر او بگذرد که در آن روز مرتکب گناه بزرگی نشود، فسق و فجوری انجام ندهد، کم‏فروشی و خیانتی ننماید، به حرامی دست نیافته و یا شراب مسکری ننوشد، در غم و اندوه فرو می‏رود و می‏پندارد که آن روز او به بطالت گذشته و یک روز از عمرش ضایع شده است و دیدی که سلطان خوردنی‏ها را احتکار می‏کند و دیدی که اموال ذوی القربای رسول خدا «صلی‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم‏» در ناحق تقسیم می‏شود و با آن اموال قمار می‏کنند و شراب می‏نوشند.

و دیدی که با شراب خود را معالجه می‏کنند و برای مریض تعریف و توصیف می‏کنند که فلان شراب برای تو بسیار نافع است و از شراب شفا می‏طلبند و اگر دیدی که مردم در ترک امر به معروف و نهی از منکر و ترک اعتقاد به وجوب آن با هم برابرند و دیدی که باد به بیرق منافقین و اهل نفاق می‏وزد، ولی بیرق اهل حق حرکتی ندارد و دیدی که مؤذن‏ها و نمازخوان‏ها در برابر مزد اذان می‏گویند و نماز می‏خوانند.

و دیدی که مسجدها پر است از مردمی که از خدا نمی‏ترسند در آنجا جمع شده‏اند، برای غیبت و خوردن گوشت اهل حق و در آن از خوبیهای شراب مسکر، سخن می‏گویند و دیدی که پیشنمازی مست بر مردم نماز می‏خواند، در حالی که نمی‏فهمد چه می‏خواند و کسی هم او را ملامت نمی‏کند بلکه اگر مست شود مردم از ترس، احترامش می‏کنند و او را وا گذاشته، تعقیبش نمی‏کنند و بلکه معذورش می‏شمارند و اگر دیدی که فردی را دارند به صلاح و خوبی مدح و ثنا می‏کنند که اموال ایتام را می‏خورد و دیدی که قاضیان به خلاف آنچه خدا دستور داده قضاوت می‏کنند و دیدی که والیان به انگیزه طمع، افراد خائن را امین خود می‏سازند.

و دیدی که والیان میراث (به جای اینکه ارث را کما فرض الله و طبق فرمان خدا در بین ورثه تقسیم کنند) تنها به وارثی می‏دهند که اهل فسق و جرأت بر خدای تعالی باشد، (رشوه و حق و حساب خود را از او می‏گیرند) و او را آزاد می‏گذارند تا با حق سایر ورثه هر کاری که خواست بکند و دیدی که در منبرها مردم را به تقوا امر می‏کنند ولی خود گویندگان به آنچه می‏گویند عمل نمی‏کنند و دیدی که نماز در اوقاتش خوانده نمی‏شود، به اول وقت خواندن اهمیتی نمی‏دهند و دیدی که صدقه‏ها به سفارش و شفاعت داده می‏شود و در آن رضای خدا مقصود نیست و بلکه به این جهت داده می‏شود که مردم از او طلب می‏کنند و اگر دیدی که مردم در شکم و شهوت آزادند، باکی ندارند از اینکه چه می‏خورند و چه نکاح می‏کنند و دیدی که دنیا به مردم روی آورده.

و دیدی که شعائر دین کهنه و بر افتاده، در چنین روزگاری بر حذر باش، و برای درخواست نجات از خدا به خدا متوسل شو و بدان که مردم در چنین روزگاری غرق در سخط الهی هستند و اگر خدای تعالی مهلتشان داده، از این کار منظوری دارد و تو منتظر تحقق آن منظور باش و کوشش کن تا خدای عز و جل تو را در وضعی ببیند که خلاف وضع مردم باشد تا اگر عذاب در آنان نازل شود تو زودتر به رحمت خدای تعالی برسی و اگر عذابشان تاخیر بیفتد آنها مبتلا شوند و تو از آنچه آنها در آن هستند بیرون شده باشی یعنی تو مثل آنان بر خدای عز و جل جرأت نکرده باشی و بدان که خدای تعالی اجر نیکوکاران را ضایع نمی‏سازد و رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است.

التماس دعا

 

/ 3 نظر / 50 بازدید
شیدای یار

مهدی جان افسرده ام بدون تو باور نمی کنی؟ عشقم اسیر قسمت و تقدیر شد بیا گفتی که پاک کن دلت از هر چه غیر ماست قلبم به احترام تو تطهیر شد نیامدی...[قلب شکسته]

شیدای یار

سلام. دوست خوبم مطلب خوب و بجایی بود. امیدوارم خدا خودش همه مون را به راه راست هدایت کنه و کمکمون کنه تا تشخیص بدیک که چه کاری در چه زمانی انجام دهیم. برامون دعا کن. یاعلی [گل]

شیدای یار

آجرک الله بقیت الله فی مصیبت جدک[گریه] آسمانها بانگ محرم زده‌اند در سراپرده دل خیمه ماتم زده‌اتد. در این ایام ما را از دعا یخیر خود فراموش نکنید.